header20180109

Proaktiva chefer mer lyckosamma

130730_proaktiv
Att vara proaktiv snarare än att vara reaktiv i sin arbetsroll är ingen dum idé, enligt en ny rapport.

Somliga tar sig an sina sysslor på ett proaktivt och planerande sätt medan andra låter saker ske och agerar därefter. Kanske är det ett personlighetsdrag som får oss att skilja oss åt vad det gäller målmedvetenhet och planerande. Kanske är det tillfälligheter och dagsform. Hur som helst visar tidigare forskning att ett proaktivt förhållningssätt till sina arbetsuppgifter är förknippat med godare resultat.

I en studie av Crossley, Cooper och Wernsing, som nyligen publicerades i Journal of applied psychology (2013, Vol. 98. No. 3, 540-549), tittade forskarna närmare på hur distriktschefers proaktiva beteende i form av utmanande målsättningar påverkade arbetsgruppers prestationer. Vidare undersökta man om tilliten till chefen påverkade hur väl medarbetarna lyckades uppnå de mål som chefen satt upp.

Studien genomfördes i en stor amerikans säljorganisation där personalen var uppdelad enligt 50 geografiska distrikt. För varje distrikt fanns en distriktschef som under sig hade 480 gruppledare. Varje gruppledare ansvarade för en säljgrupp och arbetade alltså direkt under distriktschefen.

Forskarna lät varje gruppledare göra en bedömning av i vilken utsträckning de upplevde sin distriktschef som proaktiv samt uppskatta hur pass mycket tillit de kände för sin distriktschef. På så vis fick man för varje distriktschef ett mått på proaktivitet och tillitskapande. Där till noterade forskarna hur stora säljmål i dollar räknat som distriktscheferna satte för säljgrupperna. Därigenom kunder forskarna också bedöma hur pass utmanande mål respektive säljchef tenderade att sätta. Avslutningsvis registrerade man också de faktiska säljsiffrorna för respektive säljgrupp. Med all data insamlad kunder forskarna sedan analysera de hypotetiska sambanden (se bilden ovan).

Efter att en serie statistiska analyser hade genomförts kunde forskarlaget dra ett antal slutsatser:
1) Graden av proaktivt beteende som distriktscheferna uppvisade var förknippat med säljarnas faktiska säljsiffror. Högre grad av proaktivt beteenden innebar bättre säljprestation.

2) Effekten som chefernas proaktiva beteende hade på säljarnas prestation berodde till viss del på hur utmanande mål de satte upp. Chefer som uppvisade högt proaktivt beteende satte i regel mer utmanande mål vilket resulterade i bättre säljprestationer bland säljarna.

3) Hur starkt sambandet mellan proaktivitet/utmanande mål och säljarnas prestation var påverkades av hur mycket tillit medarbetarna hade för sin chef. Säljare under chefer som både var proaktiva genom att sätta utmanande mål och som upplevdes som tillitsfulla uppvisade generellt sett bäst säljprestationer.

Källa: Internet

FÖRETAGSNYTT - TIPS

Reportage om medlemmar

Reportage om medlemmar